Залесените поройни водосбори!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС НЕВЕСТИНО“

Държавно горско стопанство „Невестино” е създадено през 1960 г. по проект за борба с ерозията във водосбора на реките Струма и Елешница.

Разположено е сред източните склонове на Осоговска планина.

Релефът е разнообразен – хълмист, хълмисто-предпланински и планински.

Надморската височина е в границите от 415 до 1645 метра.

Общата площ на държавните горски територии е 19 831 ха, като близо 60% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 55%.

Основните дървесни видове са черен бор, бял бор, бук, благун, зимен дъб, цер и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 32 930 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Невестино“ с площ 45 дка. 

В ТП „ДГС Невестино“ са обособени 9 държавни ловностопански района с обща площ 42 955 ха.

Дивечовото богатство е представено главно от диви свине, сърни, вълци, лисици, зайци, яребици и фазани.

Историческата борба с ерозията

Със създаването на стопанството започва мащабна техническа дейност за укрепване на поройните зони.

Изградени са над 10 000 куб.м баражи, каменни прагове и клейонажи.

Залесени са над 20 000 ха нови високопродуктивни гори с повече от 40 ценни дървесни вида, като за целта са били произведени над 100 милиона броя фиданки.

На територията на стопанството се намират природни забележителности като пещерата в м. Ридината (край с. Илия) и водопадът Света Яна (край с. Смоличано) с височина на пада 12 м.

Водата му извира в двора на манастир, разположен над скална ниша с аязмо.

Манастирската църква „Св. Ана“ е обновена през 1888 г. и изписана от зограф Георги Попалексов.

Сред интересните обекти в района са и останките от крепостта Врановец край с. Пелатиково и от тракийското селище Чуклицата край с. Ваксево. 

В най-южната част на стопанството, над с. Църварица, се намират резерватът „Габра“ (най-старият в региона, обявен през 1949 г.) и буферната му зона в защитената местност Маноловото.

Тук се опазват вековни мизийско-македонски гори от черен бор, които са с реликтен характер.

Този боров генотип не се среща на други места и се отличава с уникален външен вид – високи цилиндрични стъбла и малка корона.

Адрес: с. Невестино 2595, Област Кюстендил

тел./факс: 078/55 10 14

dgsnevestino@abv.bg

https://dgs-nevestino.uzdp.bg

Виж още