Залесените поройни водосбори!

Горска сертификация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Невестино”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС Невестино”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС НЕВЕСТИНО“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС НЕВЕСТИНО“
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС НЕВЕСТИНО
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НЕВЕСТИНО” 2023
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС НЕВЕСТИНО“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Невестино“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности на територията на ТП ДГС „ Невестино“
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Невестино
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ по Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България - ТП ДГС Невестино
АНАЛИЗ на резултатите от проведения Мониторинг в ТП ДГС Невестино през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицитални екологични и социални външни ефекти от изпълненението на горскостопанските дейности.
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Невестино“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021 г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Невестино
Анализ на резултатите от мониторинга 2020г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Невестино
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Невестино"
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Невестино
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Невестино" през 2019 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности на територията на ТП ДГС „ Невестино“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Невестино“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Невестино
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Невестино
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Невестино срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности