Залесените поройни водосбори!

Обявления

ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “Държавно горско стопанство Невестино”                               ПОКАНА

 

за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП Държавно горско стопанство Невестино

 

Регионална дирекция по горите гр. Кюстендил и ЮЗДП Благоевград, уведомяват обществеността и всички заинтересовани страни, че е извършена инвентаризацията на горските територии и са изработени горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП „Държавно горско стопанство Невестино”. 

Във връзка с чл. 37, ал. 4 и чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на  18.07.2023 г. (вторник) от 10.00 часа, в сградата на ТП „ДГС Невестино”, ще се проведе обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “Държавно горско стопанство Невестино”.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица в ТП „ДГС Невестино”, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Становища по извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП „Държавно горско стопанство Невестино” се приемат - писмено в ТП „ДГС Невестино” и на e-mail: rugkustendil@iag.bg и dgsnevestino@abv.bg.