Залесените поройни водосбори!

Съобщения до медиите

Документи за участие в търг с явно наддаване за обекти 2039,2040,2041,2042,2043 да се подават в административната сграда на ТП ДГС Невестино до 16часа на 17.03.2020г.