Залесените поройни водосбори!

За Нас

Държавно горско стопанство „Невестино” е създадено през 1960 г. по проект за борба с ерозията във водосбора на реките Струма и Елешница.

Разположено е сред източните склонове на Осоговска планина.

Релефът е разнообразен – хълмист, хълмисто-предпланински и планински.

Надморската височина е в границите от 415 до 1645 метра.

Общата площ на държавните горски територии е 19 831 ха, като близо 60% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 55%.

Основните дървесни видове са черен бор, бял бор, бук, благун, зимен дъб, цер и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 32 930 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Невестино“ с площ 45 дка. 

В ТП „ДГС Невестино“ са обособени 9 държавни ловностопански района с обща площ 42 955 ха.

Дивечовото богатство е представено главно от диви свине, сърни, вълци, лисици, зайци, яребици и фазани.

Историческата борба с ерозията

Със създаването на стопанството започва мащабна техническа дейност за укрепване на поройните зони.

Изградени са над 10 000 куб.м баражи, каменни прагове и клейонажи.

Залесени са над 20 000 ха нови високопродуктивни гори с повече от 40 ценни дървесни вида, като за целта са били произведени над 100 милиона броя фиданки.

На територията на стопанството се намират природни забележителности като пещерата в м. Ридината (край с. Илия) и водопадът Света Яна (край с. Смоличано) с височина на пада 12 м.

Водата му извира в двора на манастир, разположен над скална ниша с аязмо.

Манастирската църква „Св. Ана“ е обновена през 1888 г. и изписана от зограф Георги Попалексов.

Сред интересните обекти в района са и останките от крепостта Врановец край с. Пелатиково и от тракийското селище Чуклицата край с. Ваксево. 

В най-южната част на стопанството, над с. Църварица, се намират резерватът „Габра“ (най-старият в региона, обявен през 1949 г.) и буферната му зона в защитената местност Маноловото.

Тук се опазват вековни мизийско-македонски гори от черен бор, които са с реликтен характер.

Този боров генотип не се среща на други места и се отличава с уникален външен вид – високи цилиндрични стъбла и малка корона.

Адрес: с. Невестино 2595, Област Кюстендил

тел./факс: 078/55 10 14

dgsnevestino@abv.bg

https://dgs-nevestino.uzdp.bg

Галерия