Залесените поройни водосбори!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Невестино
Информация за определените количества дървесина, които ще се осигурят през 2024г. ТП ДГС Невестино
Информация за определените количества дървесина, които ще се осигурят през 2023г. ТП ДГС Невестино
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС НЕВЕСТИНО
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2023г.
Информация за безвъзмездно предоставените фиданки от ТП ДГС Невестино.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2022г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Невестино за 2017г.