Залесените поройни водосбори!

Горска сертификация

ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Невестино“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021 г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Невестино
Анализ на резултатите от мониторинга 2020г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Невестино
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Невестино"
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Невестино
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Невестино" през 2019 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности на територията на ТП ДГС „ Невестино“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Невестино“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Невестино
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Невестино
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Невестино срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности