Залесените поройни водосбори!

Обявления

Списъци на правоимащи физически лица, желаещи да закупят дървесина на корен за лична употреба, за публикуване на интернет страницата на стопанството съгласно чл. 111, ал. 10 от Закона за горите.Списъци на правоимащи физически лица, желаещи да закупят дървесина на корен за лична употреба, за публикуване на интернет страницата на стопанството съгласно чл. 111, ал. 10 от Закона за горите. 

СПИСЪЦИ